200 bài tập Đại cương về Kim loại cơ bản, nâng cao có lời giải (P3)

  • 2832 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hòa tan 9,14 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được 7,84 lít khí X (đktc); dung dịch Z và 2,54 gam chất rắn Y. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được khối lượng muối khan là

Xem đáp án

Đáp án A

nH+ = 12nN2 + 10nNH4+ + 2nO (oxit) =>nNH4+ = 0,05

Trong dung dịch Y có a mol Mg2+; b mol Fe3+; c mol Fe2+

nKOH = 2a + 3b + 2c + nNH4+ = 3,15 =>2a + 3b + 2c = 3,1 (1)

Sau khi tác dụng với KOH thì phần dung dịch chứa 3,15 mol K+; 1,54 mol SO42- và nNO3- = 0,07

Bảo toàn N =>nNO3- ban đầu = 2nN2 + nNH4+ + nNO3- (trong Y) = 0,2

 mX = 24a + 56(b + c) + 62.0,2 + 1,05.16 = 86 (2)

Bảo toàn ne =>3nAl phản ứng = 3nFe3+ + 2nFe2+=n =>Al phản ứng = b + 2c/3

 mtăng = 56(b + c) – 27(b + 2c/3) = 28 (3)

(1), (2), (3) =>a = 0,15; b = 0,9; c = 0,05

Oxit thu được gồm MgO (0,15 mol) và Fe2O3 (0,95/2 = 0,475) => m = 0,15.40 + 0,475.160 = 82 


Câu 2:

Cho hỗn hợp Al2O3, ZnO, MgO, FeO tác dụng với luồng khí CO nóng, dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp B gồm các chất

Xem đáp án

Đáp án B

2HCl  H2

 nCl = 2nH2 = 2.0,35 = 0,7

 mmuối = (9,14 – 2,54) + 0,7.35,5 = 31,45g


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận