200 bài tập Đại cương về Kim loại và KIm loại, nâng cao có lời giải (P5)

  • 3230 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án B

+ Các kim loại Fe, Al và Cr bị thụ động trong dung dịch HNO3 đặc nguội và dung dịch H2SO4 đặc nguội  Chọn B


Câu 3:

Cho dung dịch các chất sau: NaCl (X1), Na2CO3 (X2), NH4Cl (X3), CH3COONa(X4), AlCl3 (X5). Những dung dịch có pH > 7 là

Xem đáp án

Đáp án B

● NaCl (X1): NaCl → Na+ + Cl || Na+ và Cl đều trung tính.

|| NaCl trung tính cho dung dịch có pH = 7  không thỏa.

● Na2CO3 (X2): Na2CO3 → 2Na+ + CO32– || Na+ trung tính.

CO32– + H2O HCO3 + OH  CO32– có tính bazơ.

|| Na2CO3 có tính bazơ cho dung dịch có pH > 7  thỏa mãn.

● NH4Cl (X3): NH4Cl → NH4+ + Cl || Cl trung tính. 

NH4+ + H2O NH3 + H3O+  NH4+ có tính axit.

|| NH4Cl có tính axit cho dung dịch có pH < 7  không thỏa.

● CH3COONa (X4): CH3COONa → CH3COO + Na+ || Na+ trung tính.

CH3COO + H2O CH3COOH + OH  CH3COO có tính bazơ.

|| CH3COONa có tính bazơ cho dung dịch có pH > 7  thỏa mãn.

● AlCl3 (X5): AlCl3 → Al3+ + 3Cl || Cl trung tính.

Al3+ + H2O Al(OH)2+ + H+  Al3+ có tính axit.

|| AlCl3 có tính axit cho dung dịch có pH < 7  không thỏa.

X2 và X4 thỏa mãn


Câu 4:

Cho dãy các kim loại Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, Ba. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là:

Xem đáp án

Đáp án B

Các kim loại thỏa mãn là Fe, Mg, Al, Na và Ba chọn B.


Câu 5:

Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(1) Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.

(2) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 đặc, nguội. 

(3) Đốt dây kim loại Mg nguyên chất trong khí Cl2

(4) Cho lá hợp kim Fe – Cu vào dung dịch H2SO4 loãng.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng ăn mòn kim loại là

 

 

Xem đáp án

Đáp án D

(1) Thỏa mãn: ban đầu Fe bị ăn mòn hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓.

Cu sinh ra bám trực tiếp lên Fe xảy ra ăn mòn điện hóa đồng thời với ăn mòn hóa học.

(2) Không thỏa vì Al bị thụ động trong HNO3 đặc, nguội.

(3) Thỏa mãn vì Mg + Cl2  MgCl2.

(4) Thỏa mãn vì Fe bị ăn mòn điện hóa.

chỉ có (2) không thỏa  chọn D.

Chú ý: đề yêu cầu ăn mòn kim loại chứ không phải ăn mòn điện hóa.

(ăn mòn kim loại = ăn mòn hóa học + ăn mòn điện hóa)!.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận