(2023) Đề thi thử Lịch sử Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh (Lần 1) có đáp án

  • 3270 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một trong những trung tâm kinh tế-tài chính của thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án

Một trong những trung tâm kinh tế-tài chính của thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là Tây Âu.

Chọn A.


Câu 2:

Quốc gia Đông Nam Á nào sau đây giành độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Quốc gia Đông Nam Á sau đây giành độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai là Lào.

Chọn D.


Câu 3:

Trong những năm 1885-1896, nhân dân Việt Nam tham gia phong trào đấu tranh nào sau đây?

Xem đáp án

Trong những năm 1885-1896, nhân dân Việt Nam tham gia phong trào Cần Vương.

Chọn B.


Câu 4:

Từ trong thắng lợi của phong trào "Đồng khởi" (1960), hình thức mặt trận nào sau đây được thành lập?

Xem đáp án

Từ trong thắng lợi của phong trào "Đồng khởi" (1960), hình thức mặt trận được thành lập là Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Chọn D.


Câu 5:

Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, nhân dân Việt Nam

Xem đáp án

Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, nhân dân Việt Nam tham gia Mặt trận Việt Minh.

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hoàng Đức
19:21 - 09/02/2024

Câu 22 là thực dân pháp