(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 13)

  • 594 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phan Bội Châu đã chủ trương dùng con đường nào sau đây để giành độc lập cho Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Trong những năm 80-90 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây trở thành siêu cường tài chính của thế giới?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Một trong những tác động của xu thế toàn cầu hóa là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mĩ được triển khai với

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận