(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 25)

  • 542 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cuối thế kỷ XIX, cuộc khởi nghĩa nào sau đây thuộc phong trào Cần vương ở Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Ngày 11-7-1995, Mĩ bình thường hoá quan hệ ngoại giao với quốc gia nào sau đây ở châu Á?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ là khoa học trở thành lực lượng sản xuất

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Năm 1957, Chính quyền Ngô Đình Diệm đã ban hành đạo luật 10/59 có nội dung chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Từ năm 1949 đến nay, bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc nào sau đây vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của họ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận