(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 31)

  • 470 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, sự kiện nào dưới đây góp phần làm giảm rõ rệt tình hình căng thẳng ở châu Âu?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Trung tâm chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước được Nguyễn Ái Quốc chọn vào tháng 5 -1945 là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Năm 1986, Việt Nam đạt được thắng lợi nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh lạnh là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 70 của thế kỉ XX, tình hình Việt Nam có thay đổi to lớn và sâu sắc là do

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận