(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 33)

  • 458 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam, cuộc khởi nghĩa nào sau đây là lớn nhất trong phong trào Cần Vương?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây nắm giữ hơn 3/4 dự trữ vàng của thế giới?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Sự ra đời của tổ chức nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Chiến thắng nào sau đây của quân dân miền Nam Việt Nam (1961-1965) đã làm thất bại các chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của đế quốc Mĩ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Năm 1949, cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản kết thúc ở quốc gia châu Á nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận