(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử trường THPT Nga Sơn (có đáp án)

  • 424 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (7 - 1973) chủ trương đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên cả ba mặt trận

Xem đáp án

Cách giải: chọn B  (SGKLS 12 Trang 191)


Câu 2:

Cuộc khởi nghĩa nào sau đây nằm trong phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam?

Xem đáp án

Cách giải: chọn C  (SGKLS 11)


Câu 3:

Nghị quyết lần thứ 15 (1 -1959), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm bằng đấu tranh

Xem đáp án

Cách giải: chọn B  (SGKLS 12 Trang 164)


Câu 4:

Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là

Xem đáp án

Cách giải: chọn C  (SGKLS 12 Trang 110)


Câu 5:

Theo phương án Maobáttơn (15-8-1947), hai nhà nước tự trị được thành lập ở Ấn Độ là

Xem đáp án

Cách giải: chọn D  (SGKLS 12 Trang 33)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận