26 câu trắc nghiệm Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng cực hay có đáp án

  • 9701 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 26 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn C.

Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là đại lượng được xác định bởi công thức:

P=mv

Động lượng là một đại lượng vectơ cùng hướng với vận tốc của vật.

Động lượng có đơn vị đo là kilôgam mét trên giây (kg.m/s)


Câu 2:

Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc 18 km/h. Động lượng của vật bằng

Xem đáp án

Chọn B.

Ta có: m = 500 g = 0,5 kg, v = 18 km/h = 5 m/s.

Động lượng của vật bằng: p = m.v = 0,5.5 = 2,5 kg.m/s.


Câu 3:

Trong quá trình nào sau đây, động lượng của vật không thay đổi?

Xem đáp án

Chọn D

Động lượng của một vật không đổi nếu v không đổi.


Câu 4:

Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi F. Động lượng chất điểm ở thời điểm t là:

Xem đáp án

Chọn B

Do vật chuyển động không vận tốc đầu nên p=p-0=p


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyên Nguyên Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Thành Phát
10:01 - 16/08/2021

p1 kết quả sai