260 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại cực hay có lời giải (P1)

  • 7370 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Tính chất nào không phải là tính chất vật lý chung của kim loại?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Kim loại tác dụng với khí Cl2 và dung dịch HCl tạo cùng loài muối là

Xem đáp án

Đáp án B.

Cu, Ag không cảm ứng với dung dịch HCl

Phương trình hóa học

Mg + Cl2  MgCl2                                

2Fe + 3Cl2  2FeCl3

Mg + 2HCl  MgCl2 + H2                            

Fe + 2HCl  FeCl2 + H2


Câu 4:

Cho 1,05 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khi H2 (ở đktc). Hai kim loại đó

Xem đáp án

Đáp án B.

Gọi công thức chung của hai kim loại là X

Mà hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA → 2 kim loại đó là Ca và Mg


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Minh Huy

Bình luận


Bình luận