260 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại cực hay có lời giải (P5)

  • 3159 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là

Xem đáp án

Đáp án D

Li là kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất


Câu 3:

Trong các kim loại sau đây, kim loại nào có tính khử yếu nhất :

Xem đáp án

Đáp án C

Dựa vào dãy điện hóa kim loại. Từ trái sang phải, tính khử của kim loại giảm dần.


Câu 5:

Dãy kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl và Cl2 đều cùng tạo một muối :

Xem đáp án

Đáp án D

Fe :      Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

            Fe + 1,5Cl2 → FeCl3

Cu :     Không phản ứng với HCl


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nguyễn Minh Huy

Bình luận


Bình luận