260 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại cực hay có lời giải (P3)

  • 2700 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron ứng với lớp ngoài cùng nào sau đây là của nguyên tố kim loại?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Kim loại thường có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng Chọn A


Câu 3:

Trong các thí nghiệm sau:

(1) Cho SiO2 tác dụng với axit HF.

(2) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S.

(3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng.

(4) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.

(5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH.

(6) Cho khí O3 tác dụng với Ag.

(7) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng

(8) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2

(9) Cho Na vào dung dịch FeCl3

(10) Cho Mg vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3.

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

(1) SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

(2) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

(3) 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2 + 3H2O

(4) CaOCl2 + 2HClđặc → CaCl2 + Cl2 + H2O

(5) Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

(6) 2Ag + O3 → Ag2O + O2

(7) NH4Cl + NaNO2 → NaCl + N2 + 2H2O

(8) 2Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + 4HNO3 + O2

(9) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 || 3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3NaCl

(10) Mg + Fe2(SO4)3dư → MgSO4 + 2FeSO4

(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) thỏa chọn A.


Câu 4:

Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5 A trong thời gian 8492 giây thì dừng điện phân, ở anot thoát ra 3,36 lít khí (đktc). Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 0,8m gam rắn không tan. Giá trị của m là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

- Ta có 

ne trao đi =  It96500 = 0,44 mol

Quá trình điện phân xảy ra như sau:

 

Tại anot

Tại catot

  Cu2+ +2e Cu0,15        0,3      0,152H2O +2e 2OH- +H2                  0,08                  0,04

2Cl- Cl2 +2e                x      2xH2O 4H+ + 4e +O2                            4x    y 

 

- Dung dịch sau điện phân chứa 

+ Xét dung dịch sau điện phân có: 

mol

- Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch trên thì:

+ Theo đề ta có: mFe - mrn không tan = mFe tan

=> m - 0,8m = 0,09.56 => m = 25,2 (g)


Câu 5:

Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Nguyên tử kim loại chứa ≤ 3e lớp ngoài cùng (trừ H và He).

chỉ có D chứa 3e lớp ngoài cùng chọn D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận