270 Bài tập Crom, Sắt, Đồng ôn thi THPT Quốc gia có lời giải (P6)

  • 4539 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Dung dịch nào sau hòa tan được kim loại Cu

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Khối lượng Ag tạo ra tối đa khi cho một hỗn hợp gồm 0,02 mol HCHO và 0,01 mol HCOOC2H5 phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 là:

Xem đáp án

Đáp án B

nAg tối đa = 4nHCHO + 2nHCOOC2H5 = 0,1 mol

mAg = 10,8(g)  


Câu 5:

Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được dung dịch chứa 2 chất tan có cùng nồng độ (mol/lít), và thấy khối lượng dung dịch giảm đi 9,28 gam so với ban đầu. Cho tiếp 2,8 gam bột Fe vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và chất rắn Z và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tổng khối lượng muối trong dung dịch Y là:

Xem đáp án

Đáp án A

 Xét phản ứng điện phân: 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag↓ + O2↑ + 4HNO3.

Đặt nO2 = x  nAg = 4x  mdung dịch giảm = 108 × 4x + 32x = 9,28(g) 

 x = 0,02 mol Dung dịch X chứa AgNO3 và HNO3 đều 0,08 mol.

 Xét phản ứng Fe + dung dịch X: nFe = 0,05 mol.

Ta có: 4H+ + NO3 + 3e → NO + 2H2O

Ag+ + e → Ag↓ ne = 0,14 mol.

 Do ne : nFe = 2,8 Fe tan hết. Lại có: nNO3 = ne = 0,14 mol.

mmuối = mFe + mNO3 = 2,8 + 0,14 × 62 = 11,48(g)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận