280 Bài tập Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm cực hay có lời giải chi tiết (P2)

  • 2763 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đkc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

- Áp dụng qui tắc đường chéo => nNO = 0,1 mol và nN2O = 0,1mol

=> nNO3- trong muối = 3nNO + 8nN2O + 9nNH4+ = 1,1 + 9x

Ta có: m muối = mKL + 18nNH4+ + 62nNO3-

=> 122,3 = 25,3 + 18x + 62 (1,1 + 9x) => x = 0,05mol

=> nHNO3 = 10nNH4+ + 4nNO + 10nN2O = 1,9mol


Câu 3:

Cho hỗn hợp các kim loại kiềm Na, K hoà tan hết vào nước được dung dịch A và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hoà hết một phần ba dung dịch A là:

Xem đáp án

Đáp án B

nOH- = 2nH2 = 0,06 mol

Số mol H+ cần để trung hòa 1/3 dung dịch A là: nH+ =  0,06/3 = 0,02 mol

=> V = 0,02/0,1 = 0,2 (lít) = 200 ml


Câu 5:

Các dung dịch nào sau đây đều có tác dụng với Al2O3?

Xem đáp án

Đáp án C

6HNO3 + Al2O3  2Al(NO3)3 + 3H2O

6HCl + Al3O2 2AlCl3 + 3H2O

2NaOH + Al3O2  2NaAlO2 + H2O

A sai vì Na2SO4 không  tác dụng với Al2O3

B sai vì KNO3 không tác dụng với Al2O3

D sai vì NaCl không tác dụng với Al2O3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận