280 Bài tập Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm cực hay có lời giải chi tiết (P6)

  • 2517 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho 0,46 gam kim loại Na tác dụng hết với H2O (dư), thu được X mol khí H2. Giá trị của x là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Ta có nNa = 0,02 mol.

●Cách 1: Truyền thống.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

nH2 = 0,02 ÷ 2 = 0,01 mol Chọn C

●Cách 2: Bảo toàn e.

1nNa = 2nH2 nH2 = 0,02 ÷ 2 = 0,01 Chọn C


Câu 2:

Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Bảo toàn e ta có 2nMg = 2nH2  nMg = nH2 = 3,6 ÷ 24 = 0,15 mol

VH2 = 3,36 lít Chọn C


Câu 3:

Cho phản ứng: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.

Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, tối giản nhất. Tổng (a + e) bằng

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Phương trình phản ứng như sau:

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

a = 1 và e = 2 a + e = 3 Chọn A


Câu 4:

Đốt cháy 5,64 gam hỗn hợp gồm Mg, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 25,52 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

+ BTKL ta có mCl2 = 25,52 – 5,64 = 19,88 gam.

nCl2 = 0,28 mol VCl2 = 6,272 lít Chọn D


Câu 5:

Hòa tan hoàn toàn 3,60 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNO3 0,80M, phản ứng kết thúc thu được 448 ml một khí X (ở đktc) và dung dịch Y có khối lượng lớn hơn khối lượng dung dịch HNO3 ban đầu là 3,04 gam. Để phản ứng hết với các chất trong Y cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2,00M. Giá trị của V là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Ta có mKhí = mMg – mdd tăng = 0,56 gam

MKhí = 0,56 ÷ 0,02 = 28 X là khí N2.

Bảo toàn e có nNH4NO3 = (2nMg – 10nN2) ÷ 8 = 0,0125

+ Nhận thấy cuối cùng Na sẽ đi về muối NaNO3 Tìm ∑nNO3 có trong dung dịch Y.

Bảo toàn nito ta có nNO3/Y = nHNO3 – 2nN2 – nNH4 = 0,3475 mol.

nNaOH = 0,3475 mol VNaOH = 0,17375 lít = 175,75 ml Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận