70 câu trắc nghiệm Tĩnh học vật rắn cơ bản (P1)

  • 9030 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Một vật cân bằng chịu tác dụng của hai lực thì hai lực đó sẽ

Xem đáp án

Đáp án B

Muốn cho một vật chịu tác dụng của 2 lực ở trạng thái cân bằng thì 2 lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.


Câu 2:

Tác dụng của một lực lên một vật rắn là không đổi khi

Xem đáp án

Đáp án C

Tác dụng của một lực lên một vật rắn là không đổi khi lực đó trượt trên giá của nó.


Câu 3:

Điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song là:

Xem đáp án

Đáp án A

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 3 lực không song song.

- Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy.

- Hợp lực của 2 lực đó phải cân bằng với lực thứ 3. 


Câu 4:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm hợp lực của hai lực song song, cùng chiều?

Xem đáp án

Đáp án D

Hợp lực của hai lực song song là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của 2 lực. 


Câu 5:

Mômen lực tác dụng lên một vật là đại lượng

Xem đáp án

Đáp án B

Momen lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó. M = F.d

- Đơn vị là N.m

- Khoảng cách d từ trục quay đến giá của lực gọi là cánh tay đòn của lực


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận