Bài tập Amin, Amino Axit, Protein có giải chi tiết (mức độ vận dụng cao - P1)

  • 2447 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm Alanin, axit glutamic và 2 amin thuộc dãy đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X thu được 1,58 mol hỗn hợp Y gồm CO2, H2O và N2. Dẫn Y vào bình đựng dung dịch H2SO4 đặc dư thấy khối lượng bình tăng 14,76g. Nếu cho 29,47g X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thì thu được khối lượng muối gần nhất với giá trị là :

Xem đáp án

Đáp án C

(*) Phương pháp : bài tập đốt cháy amino axit

CTTQ :           

+ Amino axit no, có    1 nhóm amino NH2

1 nhóm cacboxyl COOH

NH2- CmH2m – COOH hoặc CnH2n+1O2N

+ Amino axit: CxHyOzNt

CxHyOzNt  + O2  CO2 + H2O + N2

maa = mC + mH + mO/aa + mN

BTNT oxi:  nO/aa + 2. nO2 = 2. nCO2 + nH2O

 

- Lời giải :

H2SO4 hấp thụ H2O => nH2O = 0,82 mol

Các chất trong X đều có 1N => nN2 = 0,5nX = 0,1 mol

=> nCO2 = nY – nH2O – nN2 = 0,66 mol

Số C = nCO2 : nX = 3,3

Số H = 2nH2O : nX = 8,2

Số O = x => số liên kết pi = k = 0,5x

=> Số H = 2C + 2 + N – 2O/2 = 3,3.2 + 2 + 1 – 2x/2 = 8,2

=> x = 1,4

Vậy X là C3,3H8,2O1,4N

=> 0,2 mol X có mX = 16,84g

Xét 29,47g X (nX = 1,75.0,2 = 0,35 mol)

 Với nHCl = nX = 0,35 mol

=> mmuối = 42,245g


Câu 2:

Hỗn hợp X chứa 1 amin no mạch hở đơn chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol X cần dùng vừa đủ 1,03 mol O2. Sản phẩm cháy thu được có chứa 0,56 mol CO2 và 0,06 mol N2. Phần trăm khối lượng của anken có trong X gần nhất với :

Xem đáp án

Đáp án D

(*) Phương pháp : bài tập đốt cháy amino axit

CTTQ :           

+ Amino axit no, có    1 nhóm amino NH2

 1 nhóm cacboxyl COOH

 NH2- CmH2m – COOH hoặc CnH2n+1O2N

+ Amino axit: CxHyOzNt

CxHyOzNt  + O2  CO2 + H2O + N2

maa = mC + mH + mO/aa + mN

BTNT oxi:  nO/aa + 2. nO2 = 2. nCO2 + nH2O


Câu 3:

Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm peptit Y (C9H17O4N3) và peptit Z(C11H20O5N4) cần dùng 320 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch gồm 3 muối của glyxin, alanin,valin ; trong đó muối của valin có khối lượng là 12,4g. Giá trị của m là :

Xem đáp án

Đáp án A

(*) Phương pháp : bài toàn thủy phân peptit :

(*)Thủy phân trong H2O ( H+ , OH- ) ® a - aa ban đầu

Ax + (x – 1) H2O ® x. A

- Số pt H2O = số lk peptit

- BTKL : mpeptit  + mH2O = maa ban đầu

(*) Thủy phân trong MT axit ( HCl )

 Ax + (x – 1)H2O + xHCl ® muối clorua

- số pt HCl = số nguyên tử N/ peptit = x

- BTKL : mpeptit + mH2O + mHCl = mmuối

(*) Thủy phân trong MT bazo : OH

            Ax + xOH ® muối  + H2O

- số pt H2O = số Haxit / Ax

- BTKL : mpeptit + mbazo = mmuối + mH2O

            nH2O.x = nOH(pứ)

 - Lời giải :

nVal = 0,08 mol. nKOH = 3nY + 4nZ = 0,32 mol

Vì Valin có 5C. Mà Y có 9C và là tripeptit

=> có 2 trường hợp của Y : Val-Gly-Gly hoặc Ala-Ala-Ala

Vì Z có 11C và là tetrapeptit

=> Có 2 trường hợp của Z : Val-Gly-Gly-Gly hoặc Ala-Ala-Ala-Gly

Vì muối thu được gồm cà Gly, Ala và Val

=> cặp Y-Z phù hợp là : (Val-Gly2 + Ala3-Gly) hoặc (Ala3 + Val-Gly3)

+) TH1 : (Val-Gly2 + Ala3-Gly)

=> nY = nVal = 0,08 mol => nZ = 0,02 mol

+) TH2 : (Ala3 + Val-Gly3)

=> nZ = nVal = 0,08 mol => nY = 0 mol (Loại)

=> m = 24,24g


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn amino axit X cần vừa đủ 30,0 gam khí oxi. Cho hỗn hợp sản phẩm cháy vào bình đựng dd NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng 48,75 gam và còn thoát ra 2,8 lít N2 (đktc). Vậy CTPT của X có thể là:

Xem đáp án

Đáp án C

mbình tăng = mCO2 + mH2O = 48,75g

nN2 = 0,125 mol

Bảo toàn khối lượng : mX + mO2 = mCO2 + mH2O + mN2

=> mX = 22,25g

Xét X chỉ có 1 nguyên tử N (4 đáp án đều chỉ có 1 nguyên tử Nito)

=> nX = 2nN2 = 0,25 mol => MX = 89

=> CH3CH(NH2)COOH hay C3H7O2N

Chú ý:

Chú ý

+        Nếu   nH2O – nCO2= namino axit  =>  amino axit chứa 1 nhóm COOH và 2 nhóm NH2 hoặc amino axit chứa 2 nhóm COOH và 4 nhóm NH2

+        Nếu nH2O = nCO2 thì amino axit có chứa 2 nhóm COOH và 2 nhóm NH2


Câu 5:

dipeptit mạch hở x và tripeptit mạch hở y đều được tạo từ một aminoaxit(no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 109,8 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án D

Tripeptit có dạng : CnH2n-1N3O4

CnH2n-1N3O4 + (1,5n – 2,25)O2 -> nCO2 + (n – 0,5)H2O + 1,5N2

=> mCO2 + mH2O = 44.0,2n + 18.0,2(n – 0,5) = 109,8

=> n = 9

Amino axit tạo ra Y có 3C

=> Dipeptit X có 6C

Đốt 0,4 mol X => nCO2 = 0,4.6 = 2,4  mol

=> mCaCO3 = 240g


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận