Bài tập khái niệm, phân loại và danh pháp của amin

  • 1861 lượt thi

  • 70 câu hỏi

  • 70 phút

Câu 1:

Amin là hợp chất khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3

Xem đáp án

Xem lại phần khái niệm amin: Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta thu được chất nào?

Xem đáp án

Xem lại phần khái nhiệm amin: Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Dãy gồm tất cả các amin là

Xem đáp án

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin

→ amin là những hợp chất chứa N

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Chất nào sau đây không phải là amin?

Xem đáp án

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin

→ amin là những hợp chất chứa N

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Công thức tổng quát của amin mạch hở có dạng là:

Xem đáp án

Dựa vào lý thuyết về CTTQ của amin, mạch hở, đáp án đúng ở đây là C

trong đó a là số liên kết pi có trong CTPT của amin cần xét

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận