Bài tập peptit hay và khó (Phần 1) có đáp án

  • 1671 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho X, Y, Z là ba peptit đều mạch hở và MX > MY > MZ. Đốt cháy hoàn toàn a mol mỗi peptit X, Y hoặc Z đều thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol  H2O là a mol. Mặt khác, nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E (chứa X, Y và 0,16 mol Z; số mol của X nhỏ hơn số mol của Y) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của alanin và valin có tổng khối lượng 101,04 gam. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Vì E + NaOH => muối của Alanin và Valin

=> X, Y, Z được tạo ra từ Ala và Val đều là amino axit no, đơn chức, mạch hở

CTTQ của X là: CnH2n+22k + x NxOx+1

X cháy  nCO2 + n + 1  k + x/2H2O

 a                 an           a.(n + 1 – k + x/2)

Theo đề bài nCO2  nH2O = a

=> an – a.(n + 1- k + x/2) = a

=> k – x/2 = 2

Do k = x nên nghiệm thỏa mãn là k = x = 4

Tương tự Y, Z => X, Y, Z đều là các tetrapeptit

Gọi nX = a mol; nY = b mol ĐK: a < b

E + NaOH → muối + H2O

=> nNaOH = 4.(nX + nY + nZ) = 4a + 4b + 4.0,16

nH2O = nE = a + b + 0,16

BTKL: mE + mNaOH = mmuoi + mH2O

=> 69,8 + 40.(4a + 4b + 0,64) = 101,04 + 18.(a + b + 0,16)

=> a + b = 0,06

=> nE = a + b + 0,16 = 0,22 mol=> ME = 317,27 => Z là Ala4 M =302m(X,Y) = mE  mZ = 21,48=> m(X, Y) = 358 => Y là Ala3Val M = 330

Do Ala2Val2 nên X không thể là chất này. Có 2 trường hợp:

TH1X là AlaVal3 M = 386

m muoi = 111. a + 3b + 0,16.4 + 139.3a+ b = 101,04

Kết hợp a + b = 0,06 => a = b = 0,03 => loại vì theo đề bài nX < nY

TH2X là Val4 M = 414

mmuoi = 139.4a + b + 111.3b + 0,16.4 = 0,04

Kết hợp a + b = 0,06 => a = 0,02; b = 0,04 (thỏa mãn a < b)

 %X = 0,02. 41469,8.100% = 11,86%  11,8 %

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở tạo từ alanin và glyxin (phân tử X chứa không quá 6 liên kết peptit) và este Y tạo từ etanol và axit cacboxylic no, đơn chức. Thủy phân hoàn toàn m gam E trong dung dịch NaOH đun nóng (vừa đủ), thu được 24,2 gam hỗn hợp F gồm các muối, trong đó số mol muối của glyxin lớn hơn muối của alanin. Đốt cháy hoàn toàn F, cần dùng 20 gam oxi, thu được sản phẩm cháy gồm Na2CO3, N2, H2O và 18,7 gam CO2. % theo khối lượng của X trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Quy đổi hỗn hợp muối F thành HCOONa (a mol), H2NCH2COONa b mol và CH2 c mol

+) mF = 68a + 97b + 14c = 24,2 1

+) Đốt cháy F:

HCOONa + 0,5O2  0,5Na2CO3 + 0,5CO2 + 0,5H2O

      a      →    0,5a        →                     0,5a

H2NCH2COONa + 2,25 O2  0,5Na2CO3 + 1,5CO2 + 2H2O + 0,5N2

          b            →        2,25b    →                        1,5b

CH2 + 1,5 O2  CO2 + H2O

  c    → 1,5c   →  c

=> nO2 = 0,5a + 2,25b + 1,5c = 0,625 2=> nCO2 = 0,5a + 1,5b + c = 0,425 3

Giải hệ trên thu được a = 0,05; b = 0,2; c = 0,1

Do nGlyNa > nAlaNa nên các muối gồm CH3COONa (0,05 mol); GlyNa (0,15 mol); AlaNa (0,05 mol)

Este là CH3COOC2H5 0,05 mol

Ta có: nGly : nAla = 3 : 1

Do số liên kết peptit ≤ 6 nên peptit là (Gly)3Ala 0,05 mol

=> %mX = 74,71% gần nhất với 74,7%

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho X, Y, Z là ba peptit đều mạch hở và MX > MY > MZ. Đốt cháy 0,16 mol peptit X hoặc 0,16 mol peptit Y hoặc 0,16 mol peptit Z đều thu được số mol CO2 có số mol nhiều hơn số mol của H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E (chứa X, Y và 0,16 mol Z; số mol của X nhỏ hơn số mol của Y) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của alanin và valin có tổng khối lượng 101,04 gam. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Do đốt cháy 0,16 mol peptit X hoặc 0,16 mol peptit Y hoặc 0,16 mol peptit Z đều thu được số mol CO2có số mol nhiều hơn số mol của H2O là 0,16 mol nên các peptit đều có chung dạng.

Đặt công thức chung peptit là CnH2n+2+m2mNmOm+1

nCO2  nH2O = npeptit nên ta có: n – (n+1-0,5m) = 1 => m = 4

Vậy X, Y, Z là các tetrapeptit.

Các peptit được tạo bởi Ala và Val nên ta có thể quy đổi thành:

CONH, CH2, H2O. Gọi số mol của peptit là a (mol) => nCONH = 4a (vì hỗn hợp là các tetrapeptit)

69,8g E CONH:4aCH2:bH2O:a  + NaOH  101,04gCOONa:4aNH2:4aCH2:b muoi  

mE = 43.4a + 14b + 18a = 69,8m muoi = 67.4a + 16.4a + 14b = 101,04

Giải hệ thu được a = 0,22 và b = 2

Đặt nAlaNa = x mol và nValNa = y mol

m muoi = 111x + 139y = 101,04nN = x + y = 4a = 0,88

Giải thu được x = 0,76 mol và y = 0,12

Số mắt xích Ala trung bình = 0,76 : 0,22 = 3,5 => Z là Ala4

Số mắt xích Val trung bình = 0,12 : 0,22 = 0,5 => X là Val4

E gồm:

X: Val4Y: AlakVal4kZ: Ala4 0,16 mol

+ Nếu k = 3

X: Val4Y: Ala3ValZ: Ala4 0,16 mol

Bảo toàn mắt xích Ala được nY = 0,76  0,16.4/3 = 0,04 mol

=> nX = nE  nY  nZ = 0,22  0,04  0,16 = 0,02 thỏa mãn nX < nY

=> mX = 0,02.117.4  18.3 = 8,28 gama

=> %mX = 8,28/69,8.100% = 11,86% gần nhất với 12%

Xét tương tự với k = 1 và k = 2 thấy không thỏa mãn nX < nY

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho hỗn hợp X chứa hai peptit M và Q đều tạo bởi hai amino axit đều no, chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2. Tổng số nguyên tử O của M và Q là 14. Trong M hoặc Q đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Cứ 0,25 mol X tác dụng hoàn toàn với KOH (đun nóng) thì thấy có 1,65 mol KOH phản ứng và thu được m gam muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 54,525 gam X rồi cho sản phẩm hấp thụ hoàn toàn vào bình chứa Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 120,375 gam. Giá trị của m là

Xem đáp án

Quy đổi hỗn hợp về CONH, CH2, H2O

- Thủy phân 0,25 mol X trong 1,65 mol KOH vừa đủ:

nCONH = nKOHnH2O = nX=> nCONH / nH2O

- Đặt số mol của CONH, CH2, H2O trong 54,525 gam X là 6,6x; y;  x

43.6,6x + 14y + 18x = 54,525 (1)

BTNT C: nCO2 = 6,6x + y

BTNT H: nH2O = 3,3x + y + x

m bình tăng = mCO2 + mH2O = 44.6,6x + y + 18.3,3x + y + x = 120,375 2

Giải (1) và (2) => x = 0,125; y = 1,2

Ta thấy 0,125 mol X chứa 1,2 mol CH2 => 0,25 mol X chứa 2,4 mol CH2

Muối gồm có: COOK (1,65 mol); NH2 1,65 mol; CH2 2,4 mol

=> m = 1,65.83 + 1,65.16 + 2,4.14 = 196,95 gam

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm glyxin và alanin thu được m1 gam hỗn hợp Y gồm các đipepetit mạch hở. Nếu đun nóng 2m gam X trên thu được m2 gam hỗn hợp Z gồm các tripeptit mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn m1 gam Y thu được 0,72 mol H2O; nếu đốt cháy hoàn toàn m2 gam Z thì thu được 1,34 mol H2O. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đặt a, b là số mol Gly và Ala trong m gam X ban đầu

Y: Gly-Gly (0,5a mol) và Ala-Ala (0,5b mol)

Gly-Gly có 8H nên đốt 1 mol Gly-Gly được 4 mol H2O

Ala-Ala có 12H nên đốt 1 mol Ala-Ala được 6 mol H2O

Đốt Y => nH2O = 4.0,5a + 6.0,5b = 0,72 1

Với 2m gam X thì số mol Gly, Ala tương ứng là 2a, 2b.

Z: Gly-Gly-Gly (2a/3 mol) và Ala-Ala-Ala (2b/3 mol)

Gly-Gly-Gly có 11H nên đốt 1 mol Gly-Gly-Gly được 5,5 mol H2O

Ala-Ala-Ala có 17H nên đốt 1 mol Ala-Ala-Ala được 8,5 mol H2O

Đốt Z => nH2O = 5,5.2a/3 + 8,5.2b/3 = 1,34  2

Giải (1) và (2) => a = 0,18; b = 0,12

m = 0,18.75 + 0,12.89 = 24,18 gam

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận