Cường độ điện trường có lời giải chi tiết - Lý thuyết

  • 4968 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong công thức định nghĩa cường độ điện trường tại một điểm E = F/q thì F và q là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường ca một điện tích điểm Q tại một điểm?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận