Đề kiểm tra Hóa 11 học kì 2 có đáp án (đề 1)

  • 4901 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chọn câu sai trong các câu sau đây?

Xem đáp án

Chọn B

Benzen không làm mất màu dung dịch thuốc tím kể cả khi đun nóng.


Câu 2:

Phenol và ancol metylic cùng có phản ứng với chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

2CH3OH + 2Na → 2CH3ONa + H2


Câu 3:

Chọn câu đúng trong các câu sau đây?

Xem đáp án

Chọn B

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O.


Câu 4:

Nếu chỉ dùng thuốc thử là nước brom ở điều kiện thường (không tính liều lượng) thì ta phân biệt được cặp chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Toluen (C6H5CH3) không phản ứng với nước brom ở điều kiện thường.

Stiren (C6H5 – CH = CH2) làm mất màu dung dịch brom ngay điều kiện thường

PTHH: C6H5 – CH = CH2 + Br2 → C6H5 – CHBr – CH2Br.


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 14,85 gam H2O. Giá trị của a là

Xem đáp án

Chọn C

nCO2=13,4422,4=0,6(mol);nH2O=14,8518=0,825  (mol);

Đặt công thức tổng quát của 2 ancol là Cn¯H2n¯+2O   (Mancol = 14n¯+18 )

Ta có: nancol=nH2OnCO2=0,8250,6=0,225  (mol)

n¯=nCO2nancol=0,60,225=83.

→ a = 0,225.14.83+18)(  = 12,45 (gam).


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận