Đề thi thử Lịch Sử 2019 có lời giải chi tiết cực hay (P1)

  • 7682 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Điểm khác nhau cơ bản về tính chất của Cách mạng tư sản Pháp so với cách mạng tư sản Anh là gì?

Xem đáp án

Cách mạng tư sản Anh mang tính chất bảo thủ không triệt để (chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hòa mà phải liên minh với thế lực phong kiến, thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến). Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để (giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân – lực lượng đông đảo làm nên thắng lợi của cách mạng).

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự xuất hiện của chủ nghĩa xã hội không tưởng là

Xem đáp án

Với sư phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế TBCN với sự cầm quyền của giai cấp tư sản dẫn đến quan hệ bóc lột giữa chủ và thợ ngày càng lên cao – mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. Tính cảnh khổ cực của những người lao động đã tác động vào ý thức, tư tưởng của một số người tiến bộ trong hàng ngũ tư sản. Họ nhận thức được mặt trái của xã hội tư bản, mong muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, không có tư hữu, bóc lột. Tư tưởng đó là nội dung của chủ nghĩa xã hội không tưởng.

Chọn đáp án C


Câu 3:

Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa về văn hóa đối với nhân dân ta nhằm mục đich gì

Xem đáp án

Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa về văn hóa đối với nhân dân ta nhằm mục địch nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa.

Chọn đáp án C


Câu 4:

Văn kiện nào sau đây được xem như bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta?

Xem đáp án

Trong cuộc kháng chiến chống Tống lần hai, để cổ vũ tinh thần sĩ khí chiến đấu của binh lính, Thái úy Lý Thường Kiệt đã sáng tác bài thờ “Nam quốc sơn hà” – được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta.

Chọn đáp án A

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Điểm nào sau đây là cơ bản nhất chứng tỏ Cách mạng Tân Hợi năm 1911 là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

Xem đáp án

-Cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản: lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh do giai cấp tư sản lãnh đạo, mở đường cho kinh tế TBCN phát triển.

-Tuy nhiên đây là cuộc cách mạng chưa triệt để vì:

+Không thủ tiêu được thực sự giai cấp phong kiến.

+Không đụng chạm đến các nước đế quốc.

+Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Huy
11:06 - 15/11/2020

câu 20 đáp an sai rồi ad