Phân loại polime

  • 5649 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất nào sau đây không phải là polime?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Polime nào sau đây thuộc loại poliamit?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Vì trong CTCT của nilon–6,6 có chứa liên kết –CO–NH–.

Nilon–6,6 thuộc loại poliamit


Câu 4:

Loại vật liệu nào sau đây chứa nguyên tố nitơ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Thành phân nguyên tố của:

+ Caosu buna gồm C và H.

+ Poli(vinyl clorua) gồm C, H và Cl.

+ Tơ visco gồm C, H và O.

+ Tơ nilon-6,6 gồm C, H, O và N.


Câu 5:

Trong thành phần hóa học của polime nào sau đây không có nguyên tố oxi?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Tơ nilon đều là poli amit chứa liên kết CO-NH chứa O loại A, B và D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận