Phân loại polime

  • 15325 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây không phải là polime?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Polime nào sau đây thuộc loại poliamit?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Vì trong CTCT của nilon–6,6 có chứa liên kết –CO–NH–.

Nilon–6,6 thuộc loại poliamit


Câu 4:

Loại vật liệu nào sau đây chứa nguyên tố nitơ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Thành phân nguyên tố của:

+ Caosu buna gồm C và H.

+ Poli(vinyl clorua) gồm C, H và Cl.

+ Tơ visco gồm C, H và O.

+ Tơ nilon-6,6 gồm C, H, O và N.


Câu 5:

Trong thành phần hóa học của polime nào sau đây không có nguyên tố oxi?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Tơ nilon đều là poli amit chứa liên kết CO-NH chứa O loại A, B và D


Bài thi liên quan:

Cấu trúc của polime

7 câu hỏi 50 phút

Chất dẻo

21 câu hỏi 50 phút

Cao su

10 câu hỏi 50 phút

Tơ sợi

68 câu hỏi 50 phút

Ứng dụng

6 câu hỏi 50 phút

Phản ứng trùng hợp

40 câu hỏi 50 phút

Phản ứng trùng ngưng

12 câu hỏi 50 phút

Điều chế cao su

11 câu hỏi 50 phút

Điều chế tơ sợi

7 câu hỏi 50 phút

Lí thuyết polime nâng cao

32 câu hỏi 50 phút

Điều chế polime

24 câu hỏi 50 phút

Phản ứng polime hóa

6 câu hỏi 50 phút

Clo hóa polime

8 câu hỏi 50 phút

Đề kiểm tra số 1

40 câu hỏi 50 phút

Đề kiểm tra số 2

40 câu hỏi 50 phút

Đề kiểm tra số 3

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận