BÀI TẬP LÝ THUYẾT

  • 5874 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Ca3PO42+SiO2,C,1200oCX+Ca,t0Y+HClZ+O2T

X, Y, Z, T lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Xác định chất (A) và (B) trong chuỗi sau:

N2+H2(xt,t0,p)NH3+O2(Pt,t0)(A)+O2(B)HNO3

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Cho sơ đồ chuyển hóa:  P2O5+KOHX+H2PO4Y+KOHZ

Các chất X, Y, Z lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch CuSO4 và lắc đều dung dịch. Quan sát thấy:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân nào dưới đây là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận