Đề thi giữa kì 1 Hóa 12 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

  • 1212 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây đúng về độ ngọt của glucozơ và fructozơ so với đường mía? 

Xem đáp án

Đáp án C

Fructozơ ngọt hơn đường mía còn glucozơ kém ngọt hơn


Câu 3:

Những chất nào có phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam? 

Xem đáp án


Câu 4:

Cho các chất sau: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và etyl propionat (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng của nhiệt độ sôi là ? 

Xem đáp án

Đáp án C

Etyl propionat là hợp chất không chứ liên kết hiđro là chất có nhiệt độ sôi thấp nhất nhiệt độ sôi của T < (X, Y, Z)

Do có nhóm – C=O hút e trong phân tử nên X, Y có độ bền liên kết hiđro lớn hơn trong ancol Z → nhiệt độ sôi của Z < (X, Y)

Do MX > MY  nên nhiệt độ sôi của X > Y

Thứ tự nhiệt độ sôi của các chất là T < Z < Y < X.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

6 tháng trước

Ly Trinh

Bình luận


Bình luận