Trắc nghiệm Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế có đáp án (Nhận biết, thông hiểu)

  • 1534 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Các dạng cân bằng của vật rắn là:

Xem đáp án

Các dạng cân bằng của vật rắn là:

- Cân bằng bền: Nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu vật có khả năng tự trở về vị trí cân bằng ban đầu không cần đến tác nhân bên ngoài

- Cân bằng không bền: Đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu vật không có khả năng tự trở về vị trí cân bằng ban đầu

- Cân bằng phiếm định: Sau khi vật rời khỏi vị trí cân bằng ban đầu vật chuyển sang trạng thái cân bằng mới.

Đáp án: D


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng. Cân bằng bền là loại cân bằng mà vật có vị trí trọng tâm

Xem đáp án

Cân bằng bền: Nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu vật có khả năng tự trở về vị trí cân bằng ban đầu không cần đến tác nhân bên ngoài

Cân bằng bền là loại cân bằng mà vật có vị trí trọng tâm thấp nhất so với các vị trí lân cận.

Đáp án: B


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng.

Cân bằng bền là loại cân bằng mà nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu

Xem đáp án

Cân bằng bền là cân bằng mà nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu vật có khả năng tự trở về vị trí cân bằng ban đầu không cần đến tác nhân bên ngoài

Đáp án: D


Câu 4:

Dạng cân bằng của nghệ sĩ xiếc đang đứng trên dây là :

Xem đáp án

Dạng cân bằng của nghệ sĩ xiếc đang đứng trên dây là cân bằng không bền 

Đáp án: B


Câu 5:

Dạng cân bằng của người đi xe đạp trên dây là

Xem đáp án

Dạng cân bằng của người đi xe đạp trên dây là cân bằng không bền.

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận