Trắc nghiệm Ngẫu lực có đáp án (Nhận biết, thông hiểu)

  • 1581 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Ngẫu lực là gì?

Xem đáp án

Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật

Chọn D


Câu 2:

Momen của ngẫu lực không phụ thuộc vào yếu tố nào:

Xem đáp án

Momen của ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực


Câu 3:

Tác dụng của ngẫu lực vào vật:

Xem đáp án

Tác dụng của ngẫu lực vào một vật chỉ làm cho vật quay chứ không tịnh tiến

Chọn đáp án C


Câu 4:

Đơn vị của ngẫu lực là

Xem đáp án

Đơn vị của ngẫu lực là N.m

Chọn đáp án C


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng

Xem đáp án

Ta có:

- Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật

- Tác dụng của ngẫu lực vào một vật chỉ làm cho vật quay chứ không tịnh tiến

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận