Trắc nghiệm Ôn tập chương 1: Động học chất điểm có đáp án (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 2514 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng về chuyển động thẳng chậm dần đều theo chiều âm của trục tọa độ.

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có, chuyển động chậm dần đều có tích a.v <0

Ta có các phương án:

A. a.v > 0 => loại vì chuyển động nhanh dần

B. a.v < 0 là chuyển động chậm dần lại có v<0

=> chuyển động chậm dần theo chiều âm

C. a.v > 0 => loại vì chuyển động nhanh dần

D. a.v < 0 là chuyển động chậm dần lại có v>0

=> chuyển động chậm dần theo chiều dương

Vậy B là phương án đúng về chuyển động thẳng chậm dần đều theo chiều âm của trục tọa độ.


Câu 2:

Chọn câu trả lời đúng. Chuyển động tròn đều là chuyển động:

Xem đáp án

Đáp án D

Chuyển động tròn đều là chuyển động:

+ Có quỹ đạo là một đường tròn

+ Vật đi được những cung tròn bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì

+ Chu kì T của chuyển động tròn đều là thời gian vật chuyển động đi được một vòng quỹ đạo và bằng hằng số.

=> Chọn phương án D: Cả A, B, C đều đúng


Câu 3:

Chọn câu trả lời sai . Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có:

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D – đúng

C – sai vì: Quãng đường đi được của vật tỉ thuận thời gian theo hàm bậc hai: s=v0t+12at2


Câu 4:

Chọn câu trả lời đúng. Gia tốc của chuyển động tròn đều:

Xem đáp án

Đáp án B

A, C – sai vì: Gia tốc của chuyển động tròn đều là đại lượng vecto luôn hướng về tâm quỹ đạo chuyển động.

=> D – sai

B - đúng


Câu 5:

Trong chuyển động thẳng đều của một vật:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có định nghĩa về chuyển động thẳng đều:

Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

=> Phương án C - đúng


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thảo trang

n

2 năm trước

nhiii

Bình luận


Bình luận