Trắc nghiệm Ôn tập chương 2: Động lực học chất điểm có đáp án (Thông hiểu, vận dụng cao)

  • 1764 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 3 lực 12N, 20N, 16N. Nếu bỏ lực 20N thì hợp lực của 2 lực còn lại có độ lớn bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi F1=12NF2=20NF3=16N

+ Ta có 3 lực cân bằng nhau: F1+F2+F3=0 (1)

+ Khi bỏ lực F2 đi thì ta có: F=F1+F3 (2)

Từ (1) ta suy ra: F1+F3=F2 thế vào (2) ta suy ra: F=F2

=> Khi bỏ lực F2 thì hợp lực của hai lực còn lại có độ lớn chính bằng độ lớn của F2 và bằng 20N


Câu 2:

Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực ?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có điều kiện của hợp lực: F1F2FF1+F23NF21N

=> Trong các phương án giá trị có thể là độ lớn của hợp lực là: 15N


Câu 3:

Vật rắn có khối lượng m = 2kg nằm cân bằng trên mặt phẳng nghiêng góc α=300. Lực căng dây có giá trị là bao nhiêu? Bỏ qua ma sát, lấy g = 9,8m/s2

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có, các lực tác dụng lên vật gồm: Trọng lực (P), phản lực của mặt phẳng ngang (N), lực căng dây (T)

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ,

+ Ta có vật đứng yên =>  P+T+N=0

+ Chiếu các lực lên các phương Ox và Oy ta có:

Theo phương Ox: T+Px=0

Theo phương Oy: PyN=0

Mặt khác, ta có: Px=Psinα=mgsinαPy=Pcosα=mgcosα

Ta suy ra, lực căng dây T=Px=mgsinα=2.9,8.sin300=9,8N


Câu 4:

Bán kính Trái Đất là 6370km, gia tốc trọng trường ở chân núi là 9,810m/s2, gia tốc trọng trường ở đỉnh núi là 9,809m/s2. Độ cao của đỉnh núi là:

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi độ cao của đỉnh núi là: h

+ Gia tốc trọng trường ở chân núi là: g0=GMR2 (1)

+ Gia tốc trọng trường ở đỉnh núi là: gh=GMR+h2 (2)

Lấy 12 ta được:

g0gh=R+h2R29,8109,809=6370+h2637026370+h=6370,3247h=0,3247km=324,7m


Câu 5:

Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 5 tấn ở cách nhau 1km. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một quả cân có khối lượng 20g. Lấy g = 10m/s2

Xem đáp án

Đáp án A

+ Lực hấp dẫn của hai chiếc tàu thủy: Fhd=Gm1m2r2=6,67.1011.5.1000212=1,7.103N

+ Trọng lượng của quả cân: P=mg=201000.10=0,2N

Ta suy ra: Fhd<P


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

1 năm trước

Diệu Linh

Bình luận


Bình luận