Sự chuyển thể của các chất

  • 1595 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng về sự nóng chảy và đông đặc:

Xem đáp án

Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. Quá trình chuyển ngược lại từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.

Đáp án: C


Câu 2:

Điều nào sau đây là sai khi nói về sự đông đặc?

Xem đáp án

A, C, D - đúng.

B - sai vì nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc.

Đáp án: B


Câu 3:

Biểu thức nào sau đây là biểu thức của nhiệt nóng chảy

Xem đáp án

Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một đơn vị khối lượng của một chất rắn kết tinh ở nhiệt độ nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy riêng (hay gọi tắt là nhiệt nóng chảy)Q=λm

Trong đó:

     + λ: nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn (J/kg)

     + m: khối lượng của chất rắn

Đáp án: B


Câu 4:

Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt nóng chảy?

Xem đáp án

Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một đơn vị khối lượng của một chất rắn kết tinh ở nhiệt độ nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy riêng (hay gọi tắt là nhiệt nóng chảy)

Q = λm

Trong đó:

     + λ: nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn (J/kg)

     + m: khối lượng của chất rắn

=> Các phương án:

A, B, D - đúng

C - sai vì các chất có khối lượng bằng nhau thì không phải có nhiệt nóng chảy như nhau

Đáp án: C


Câu 5:

Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn?

Xem đáp án

λ: nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn có đơn vị là: Jun trên kilogam (J/kg)

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận