10 câu trắc nghiệm Chuyển động tịnh tiến của vật rắn - Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định cực hay có đáp án

  • 2188 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không chuyển động tịnh tiến dưới tác dụng của các lực khi

Xem đáp án

Chọn D

Muốn vật rắn không chuyển động tịnh tiến thì hợp lực phải bằng 0.


Câu 2:

Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không quay dưới tác dụng của các lực khi

Xem đáp án

Chọn D.

Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không quay dưới tác dụng của các lực khi tổng momen của các lực tác dụng đối với cùng một trục quay phải bằng 0.


Câu 3:

Một vật rắn chịu tác dụng đồng thời ba lực F1, F2, F3như hình 21.1. G là vị trí trọng tâm của vật. Câu nào sau đây là đúng cho tình huống này?

10 câu trắc nghiệm Chuyển động tịnh tiến của vật rắn - Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định cực hay có đáp án

 

Xem đáp án

Chọn B

Ba lực có giá đi qua trọng tâm của vật ⇒ vật chuyển động tịnh tiến.


Câu 4:

Một vật rắn có trục quay cố định, nó chịu tác dụng lực F. Tình huống nào sau đây, vật sẽ không thực hiện chuyển động quay?

Xem đáp án

Chọn B.

Một vật rắn có trục quay cố định, nó chịu tác dụng lực Fcó giá song song với trục quay thì không làm vật thực hiện chuyển động quay được.


Câu 5:

Hùng va Dũng cùng nhau đẩy một chiếc thùng đựng hàng có trọng lượng 1200 N. Hùng đẩy với một lực 400 N. Dũng đẩy với một lực 300 N. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và sàn nhà là μ= 0,2. Gia tốc trong chuyển động tịnh tiến của thùng là (g = 10m/s2):

Xem đáp án

Chọn C

Fms= μP= 240 N.

Hợp lực tác dụng lên thùng:

F = (300 + 400) – 240 = 460 N.

Khối lượng thùng: m = P/g = 120 kg.

Gia tốc trong chuyển động tịnh tiến: a = F/m = 3,8 m/s2.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

3 năm trước

Hồng Nhung

Bình luận


Bình luận