100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi cơ bản (phần 1)

  • 5925 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Dòng điện là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Tác dụng nổi bật của dòng điện là

Xem đáp án

Đáp án: D

HD Giải: Tác dụng nổi bật của dòng điện là tác dụng từ


Câu 3:

Chọn câu phát biểu đúng

Xem đáp án

Đáp án: D

HD Giải: Dòng điện có các tác dụng từ (nam châm), nhiệt (bàn là, ấm điện), hóa, cơ, sinh lý


Câu 4:

Đại lượng nào cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện?

Xem đáp án

Đáp án: C

HD Giải: Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho mức độ mạnh yếu của dòng điện


Câu 5:

Dòng điện không đổi là gì?

Xem đáp án

Đáp án: A

HD Giải: Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bảo Hiểm
20:28 - 05/01/2022

Câu 13: Đáp án D