15 Bài trắc nghiệm - Khái niệm cơ bản của Động học chất điểm có đáp án

  • 1628 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật chuyển động như một chất điểm ? 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Kích thước mặt trăng so với khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng là rất nhỏ nên mặt trăng trong trường hợp này có thể coi như là một chất điểm.


Câu 2:

Trong trường hợp nào sau đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm ? 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Kích thước người ngư dân so với thuyền đánh cá là đáng kể nên không thể coi người ngư dân trong trường hợp này như là chất điểm.


Câu 3:

Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm ? 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Giọt nước mưa có kích thước rất nhỏ so với đường đi của nó nên có thể coi là chất điểm.


Câu 4:

Nếu nói " Trái Đất quay quanh Mặt Trời " thì trong câu nói này vật nào được chọn làm vật mốc? 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

" Trái Đất quay quanh Mặt Trời " tức là đã coi trái đất chuyển động, mặt trời đứng yên ð mặt trời là mốc.


Câu 5:

Hệ quy chiếu bao gồm 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận