19 câu trắc nghiệm Quá trình đẳng nhiệt - Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt cực hay có đáp án

  • 3277 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong một đơn vị thể tích

Xem đáp án

Chọn A

 20 câu trắc nghiệm Quá trình đẳng nhiệt - Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt cực hay có đáp án


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí xác định?

Xem đáp án

Chọn D.

Quá trình đẳng nhiệt: là quá trình biến đổi trạng thái khi nhiệt độ không đổi.

Nội dung định luật: ở nhiệt độ không đổi (quá trình đẳng nhiệt) tích của áp suất và thể tích của một lượng khí xác định là một hằng số.

p.V = const (ở nhiệt độ không đổi) do đó áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.


Câu 3:

Hệ thức đúng của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt là:

Xem đáp án

Chọn B.

Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: ở nhiệt độ không đổi (quá trình đẳng nhiệt) tích của áp suất và thể tích của một lượng khí xác định là một hằng số.

* Công thức: p1V1=p2V2 hay p.V = const (ở nhiệt độ không đổi)


Câu 4:

Hệ thức không phải của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt là:

Xem đáp án

Chọn C.

Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: p.V = const (ở nhiệt độ không đổi) do đó áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận