20 câu trắc nghiệm Sự nở vì nhiệt của vật rắn cực hay có đáp án

  • 2332 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một vật rắn hình trụ có chiều dài ban đầu l0, hệ số nở dài α. Gọi Δt là độ tăng nhiệt độ của thanh, độ tăng chiều dài của vật được tính bằng công thức

Xem đáp án

Chọn B.

Độ nở dài Δℓ của vật rắn (hình trụ, đồng chất) tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ Δt và chiều dài ban đầu l0 của vật đó.

l=l-l0=α.l0t (công thức nở dài của vật rắn)


Câu 2:

Một vật rắn hình trụ có hệ số nở dài α=11.10-6.K-1. Khi nhiệt độ của vật tăng từ 0oC đến 110oC độ nở dài tỉ đối của vật là

Xem đáp án

Chọn A.

Khi nhiệt độ của vật tăng từ 0 °C đến 110 °C độ nở dài tỉ đối của vật là:

 25 câu trắc nghiệm Sự nở vì nhiệt của vật rắn cực hay có đáp án (phần 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận