200 Bài tập Este, Lipit cơ bản, nâng cao, cực hay có lời giải (P1)

  • 2955 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Công thức phân tử của triolein là?

Xem đáp án

Chọn B: (C17H33COO)3C3H5.


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo X (triglixerit), thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 4 mol. Mặt khác, a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là

Xem đáp án

nCO2 – nH2O = (số π – 1).nX

Đề cho nCO2 – nH2O = 4

=> số π = 5

Mà X có 3π ở 3 nhóm COO

=> Còn 2π ở 2 liên kết đôi C=C

=> X + 2Br2

nBr2 = 0,6 nX = 0,3

a = 0,3 Chọn A.


Câu 3:

Hợp chất hữu cơ X có CTPT C9H10O2. Đun nóng X với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp 2 muối. CTCT của X là

Xem đáp án

Vì tạo 2 muối

  X là este của phenol

 Chọn A.

CH3CH2COOC6H5 + 2NaOH

  CH3CH2COONa + C6H5ONa + H2O.


Câu 4:

Chỉ ra điều không đúng:

Xem đáp án

Chọn D vì dầu mỡ bôi trơn máy móc, động cơ là ankan (chỉ chứa C, H) còn chất béo chứa C, H, O.


Câu 5:

Tỉ khối hơi của một este X đối với H2 là 44. Thủy phân hoàn toàn 21,12g X bằng 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 18,72g chất rắn khan. Công thức của X là

Xem đáp án

MX = 88 C4H8O2

Loại B

nX = 0,24; nNaOH = 0,3 

nNaOH dư = 0,06

mRCOONa = 18,72 – 0,06.40 = 16,32

  RCOONa = 16,32/0,24 = 68 R là H

  Chọn C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 tháng trước

Hà Thế

Bài thi mang tính khách quan

Bình luận


Bình luận

Phạm Trường Thịnh
19:16 - 31/07/2020

c17h33(c3h5)3