25 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 3 cực hay có đáp án

  • 2116 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Khi không có chuyển động quay muốn cho một vật đứng yên thì hợp lực của các lực đặt vào nó có giá trị như thế nào?

Xem đáp án

Chọn B.

Khi không có chuyển động quay muốn cho một vật đứng yên thì hợp lực của các lực đặt vào nó có giá trị bằng 0.


Câu 2:

Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về trọng tâm của vật rắn?

Xem đáp án

Chọn C.

Trọng tâm là điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật.


Câu 3:

Trọng tâm của vật trùng với tâm hình học của nó khi nào?

Xem đáp án

Chọn C.

Trọng tâm của vật trùng với tâm hình học của nó khi vật đồng tính, có dạng hình học đối xứng


Câu 4:

Một thanh AB được tạo thành từ hai thanh, thanh sắt AC và thanh nhôm CB có chiều dài bằng nhau và hàn chặt tại C (Hình III.1). Gọi G1và G2lần lượt là vị trí trọng tâm của AC và CB. Vị trí trọng tâm của thanh AB nằm ở vị trí:

 25 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 3 cực hay có đáp án (phần 1)

Xem đáp án

Chọn A

Trọng tâm của thanh phụ thuộc sự phân bố khối lượng.

Sắt có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nhôm nên trọng tâm của thanh sẽ nằm trong đoạn G1C


Câu 5:

Một bản mỏng kim loại đồng chất hình chữ T như trên hình III.2, với AB = CD = 60 cm ; EF= HG = 20 cm ; AD = BC =20 cm ; EH = FG =100 cm. Vị trí trọng tâm của bản cách đáy GH một đoạn

 25 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 3 cực hay có đáp án (phần 1)

 

Xem đáp án

Chọn D.

Một bản mỏng kim loại đồng chất nên trọng lượng các phần tỉ lệ với diện tích.

O1và O2là vị trí trọng tâm các phần ABCD và EFGH, O là vị trí trọng tâm của bản;

 25 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 3 cực hay có đáp án (phần 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận