500 Bài tập Crom, Sắt, Đồng ôn thi Đại học có lời giải (P3)

  • 3231 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp A chứa H2SO4 1M, Fe(NO3)3 0,5M và CuSO4 0,25M. Khuấy đều cho đến khi phản ứng kết thúc thoát ra khí NO và 0,75m gam hỗn hợp chất rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án

Hỗn hợp kim loại không thể có muối Fe3+. Sơ đồ ta có:

 

mCu + mFedư = m – 0,25m = 0,75m.

0,05×64 + (m–56a)×56 = 0,25m (*)

+ Áp dụng định luật bảo toàn e cho cả quá trình ta có:

2nFepứ = nFe3+ + 2nCu + 3nNO.

nFepứ = 0,25 mol mFepứ = 56a = 14 gam

+ Thế vào (*) m = 43,2 gam

Đáp án D


Câu 2:

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn gồm Fe3O4 (1,2x mol) và Cu (x mol) vào dung dịch HCl (vừa đủ), kết thúc phản ứng chỉ thu được dung dịch X. Thêm dung dịch chứa 7,6 gam MgCl2 vào X, được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y đến khi nước bắt đầu điện phân ở anot thì ngừng điện phân, khi đó khối lượng dung dịch Y giảm 71,12 gam. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch Y là:

Xem đáp án

Quy đổi hỗn hợp ban đầu: ta có:

Thêm 0,08 mol MgCl2 Ta có dung dịch Y gồm:

Sau khi điện phân đến khi anot có khí thoát ra Có 3 kết tủa và 2 khí gồm:

Chú ý: phản ứng điện phân của MgCl2 và H2O.

MgCl2 + 2H2O  Mg(OH)2↓ + Cl2↑ + H2

3,6.56x + 64x + 0,08.58 + (4,8x + 0,08).71x + 0,08.2 = 71,12  x = 0,1.

mMuối/Y = 0,4×0,1×162,5 + 3,2×0,1×127 + 0,1×135 + 7,6 = 68,24 gam

Đáp án D


Câu 3:

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Zn và ZnO với tỉ lệ tương ứng 4:3 vào dung dịch chứa 1,62 mol HCl và 0,19 mol NaNO3. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và hỗn hợp khí Z gồm hai khí, trong đó có một khí hóa nâu được trong không khí, tỉ khối của Z đối với He bằng 6,1. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án

Hỗn hợp Z chắc chắn có NO. MZ = 24,4 Có H2.

Sơ đồ đường chéo nNO : nH2 = 4 : 1

+ Đặt nNH4 = c ta có sơ đồ:

+ Phương trình bảo toàn điện tích: 4nZn = 8nNH4+ + 3nNO + 2nH2

 8a = 8c + 4b×3 + b×2  8a – 14b – 8c = 0 (1).

+ Phương trình bảo toàn điện tích: 2nZn2+ + nNa+ + nNH4+ = nCl

 14a + 0,19 + c = 1,62  14a + c = 1,43 (2).

+ Phương trình bảo toàn nitơ: nNH4+ + nNOub> = nNaNO3

 c×1 + 4b×1 = 0,19  4b + c = 0,19 (3)

+ Giải hệ (1) (2) và (3) a = 0,1 và c = 0,03

mMuối = 7×0,1×65 + 0,19×23 + 0,03×18 + 1,62×35,5 = 107,92 gam

Đáp án D


Câu 4:

Phương trình hóa học nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận