Bài tập cacbonhidrat có giải chi tiết ( mức độ thông hiểu p2)

  • 2147 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau :

glucose->X->Y->TCH3COOHC6H12O4

Nhận xét nào về các chất X, Y, T trong sơ đồ trên là đúng :

Xem đáp án

Đáp án D

Sơ đồ hoàn chỉnh : Glucozo -> C2H5OH -> CH2=CH2 -> C2H4(OH)2 -> (CH3COO)2C2H4

X : C2H5OH

Y : CH2 = CH2

T : C2H4(OH)2


Câu 3:

Nhận biết sự có mặt của đường glucozơ trong nước tiểu, người ta có thể dùng thuốc thử nào trong các thuốc thử sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Glucozo có nhóm –CHO nên có thể dùng dung dịch AgNO3 để nhận biết.


Câu 4:

Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được

Xem đáp án

Đáp án C

(C6H10O5)n  → nC6H12O6

ntb = 324 : 162 = 2 (mol)

=> nglu = 2 (mol)

Vì H = 75% => mglu = ( 2. 180).0,75 = 270 (g)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hong Nguyen

Bình luận


Bình luận