Bài tập tính bazơ của amin có đáp án

  • 1753 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

A đúng vì trên nguyên tử nitơ của các amin đều có cặp electron tự do nên đều có thể kết hợp với proton.

B đúng vì metylamin có gốc CH3 đẩy e, còn anilin có gốc C6H5 hút e.

C sai vì anilin có gốc C6H5 hút e nên tính bazơ yếu hơn NH3.

D đúng vì amin no, mạch hở có a = 0 → CTTQ: CnH2n+2+kNk

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Nhận xét nào sau đây đúng?

Xem đáp án

B sai vì anilin có gốc C6H5 hút e nên tính bazơ yếu hơn NH3.

A sai vì amin no, đơn chức, mạch hở có a = 0 và k = 1 → CTTQ: CnH2n+3N

C sai vì metylamin có gốc CH3 đẩy e, còn anilin có gốc C6H5 hút e => Metylamin có tính bazơ mạnh hơn anilin. 

D đúng vì trên nguyên tử nitơ của các amin đều có cặp electron tự do nênđều có thể kết hợp với proton.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Nhận định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

A. Sai, amin không có phản ứng với muối

B. Sai, tính bazo của amin có chất mạnh hơn, có chất yếu hơn NH3

C. Đúng

D. Sai, amin chỉ có tính bazo, không có tính axit

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tính bazơ của metylamin mạnh hơn anilin vì:

Xem đáp án

Tính bazơ của amin do cặp e chưa liên kết của nguyên tử nitơ. Mật độ e trên nguyên tử nitơ càng tăng thì tính bazơ càng mạnh và ngược lại. Nhóm metyl là nhóm đẩy e nên làm tăng mật độ e của nguyên tử nitơ, còn nhóm phenyl là nhóm hút e nên làm giảm mật độ e của nguyên tử nitơ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Nhóm metyl làm tăng mật độ electron của nguyên tử nitơ, nhóm phenyl làm giảm mật độ electron của nguyên tử nitơ giải thích cho tính bazơ của metylamin mạnh hơn?

Xem đáp án

Nhóm metyl làm tăng mật độ electron của nguyên tử nitơ, nhóm phenyl làm giảm mật độ electron của nguyên tử nitơ giải thích cho tính bazơ của metylamin mạnh hơn Alinin

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận