Bài tập trắc nghiệm Este - Lipit (mức độ nhận biết - P3)

  • 9930 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Este nào sau đây có mùi dứa chín?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Thủy phân este X trong môi trường kiền, thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là

Xem đáp án

Đáp án A

X là: CH3COOC2H5

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Thủy phân vinyl axetat (CH3COOCH=CH2) thu được CH3COOH và CH3CHO


Câu 5:

Este nào sau đây tác dụng với dung dịch kiềm cho 2 muối và nước?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Thơm Nguyễn

10 tháng trước

Thanh Điền

Rất hay xin cảm ơn

9 tháng trước

Dũng Đăng

Bình luận


Bình luận

Hoang Long
05:20 - 15/04/2020

câu b nha

Ảnh đính kèm