Bài tập trắc nghiệm Este - Lipit (mức độ nhận biết - P3)

  • 9990 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Xem đáp án

Đáp án C

Este tham gia phản ứng tráng bạc => este của axit fomic


Câu 2:

Axit nào sau đây có công thức C17H35COOH?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Thủy phân hoàn toàn tripanmitin ( C15H31COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được

Xem đáp án

Đáp án A

(C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3


Câu 4:

Để chuyển hóa một số chất thành mỡ dạng rắn hoặc bơ nhân tạo, người ta thực hiện quá trình

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Chất nào sau đây không tan trong nước ?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Thơm Nguyễn

10 tháng trước

Thanh Điền

Rất hay xin cảm ơn

10 tháng trước

Dũng Đăng

H

3 ngày trước

Hanh Minh

Bình luận


Bình luận