Bài tập trắc nghiệm Este - Lipit (mức độ nhận biết - P2)

  • 10561 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Este etyl axetat có công thức là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Chất nào sau đây không phải là este?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Thơm Nguyễn

1 năm trước

Thanh Điền

Rất hay xin cảm ơn

1 năm trước

Dũng Đăng

H

3 tháng trước

Hanh Minh

Bình luận


Bình luận