Đề kiểm tra Cuối kì 1 Toán 11 KNTT có đáp án - Đề 01

  • 99 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Trên đường tròn lượng giác, gọi $M\left( {{x_0};{y_0}} \right)$ là điểm biểu diễn cho góc lượng giác có số đo $\alpha $. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Hàm số nào sau đây là hàm số tuần hoàn với chu kì $\pi $.

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có đồ thị là hình vẽ dưới đây

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị là hình vẽ dưới đây (ảnh 1)

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Tìm nghiệm của phương trình $2\sin x - 3 = 0$.

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Phương trình \[\tan x = - 1\] có nghiệm là

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận