Đề kiểm tra học kì 1 Hóa 12 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 2187 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Hoà tan 1,44g một kim loại M trong 150ml dung dịch H2SO4 0,5M. Trung hoà dung dịch sau phản ứng cần dùng hết 10ml dung dịch NaOH 3M. Kim loại M là

Xem đáp án

Chọn A

nNaOH = 3. 0,01 = 0,03 mol ; nH2SO4 = 0,15 . 0,5 =0,075 mol

H2SO4+ 2NaOH Na2SO4+ H2O (1)

2M+nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2(2)

nH2SO4 (1) = 1/2.nNaOH= 0,015 mol

nH2SO4 (2) = 0,075 – 0,015 = 0,06 mol

nM =  2n. nH2SO4=2n .0,06 =0,12n (mol)

M = 1,440,12n  =12.n

Xét n=1,2,3

=>Chọn n = 2  M=24(Mg)


Câu 3:

Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7:3 với một lượng dung dịch HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Chọn D

Khối lượng Fe = 0,3m gam và khối lượng Cu = 0,7m gam

Sau phản ứng còn 0,75m gam à Fe chỉ phản ứng 0,25m gam; Fe dư vậy sau phản ứng chỉ thu được muối Fe2+.(Do Fe HNO3 Fe3+ Fe(dư)  Fe2+)

Ta có:  = 0,7; nNO + nNO2  = 0,25 mol; số mol của Fe(NO3)20,25m56

Sơ đồ phản ứng:

Fe HNO3 Fe(NO3)2 + NO + NO2

0,25m56 0,25m56

 

Áp dụng ĐLBT nguyên tố N ta có:

0,7 = 2.0,25m56  + 0,25 m =50,4 (g)


Câu 4:

Chọn khẳng định đúng?

Xem đáp án

Chọn D


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận