Ôn tập chương: Tính tương đối của chuyện động có lời giải chi tiết (Phần 1)

  • 3145 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một chiếc xuồng đi xuôi dòng nước từ A đến B mất 4 giờ, còn nếu đi ngược dòng nước từ B đến A mất 5 giờ. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 4 km/h. Tính vận tốc của xuồng so với dòng nước và tính quãng đường AB.

Xem đáp án

Chọn A

+ Gọi v13 là vận tốc của xuồng với bờ

  v23 là vận tốc của nước với bờ bằng 4 km/h

 v13 là vận tốc của xuồng so với dòng nước

Khi đi xuôi dòng: 

+ Mà 

+ Khi đi ngược dòng:                              

+ Mà                              

 + Quãng đường không đổi:

                                         


Câu 2:

Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều với v = 10m/s so với mặt biển, con mặt biển tĩnh lặng. Một người đi đều trên sàn thuyền có v = 1m/s so với thuyền. Xác định vận tốc của người đó so với mặt nước biển khi người và thuyền chuyển động cùng chiều.

Xem đáp án

Chọn B

Gọi v13 là vận tốc của người so với mặt nước biển.

v12là vận tốc của người so với thuyền

v23 là vận tốc của thuyền so với mặt nước biển.

+  Khi cùng chiều:   


Câu 3:

Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều với v = 10m/s so với mặt biển, con mặt biển tĩnh lặng. Một người đi đều trên sàn thuyền có v = 1m/s so với thuyền. Xác định vận tốc của người đó so với mặt nước biển khi  người và thuyền chuyển động ngược chiều.

Xem đáp án

Chọn A

+ Gọi v13 là vận tốc của người so với mặt nước biển.                     

v12 là vận tốc của người so với thuyền

v23 là vận tốc của thuyền so với mặt nước biển.

+ Khi ngược chiều: 


Câu 4:

 Một canô chạy thẳng đều xuôi dòng từ bến A đến bến B cách nhau 54km mất khoảng thời gian 3h. Vận tốc của dòng chảy là 6km/h. Tính vận tốc của canô đối với dòng chảy.

Xem đáp án

Chọn B

+ Gọi v13 là vận tốc của ca nô với bờ

v12 là vận tốc của nước với bờ bằng 6 km/h

 v23 là vận tốc của ca nô so với dòng nước

+  Theo bài ra ta có v13=St=543=18km/h

Khi xuôi dòng: v13=v12+v23v12+6v12=12km/h


Câu 5:

Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều với v = 10m/s so với mặt biển, con mặt biển tĩnh lặng. Một người đi đều trên sàn thuyền có v = 1m/s so với thuyền. Xác định vận tốc của người đó so với mặt nước khi người và thuyền tàu chuyển động vuông góc với nhau.

Xem đáp án

Chọn C

+ Gọi v13 là vận tốc của người so với mặt nước biển.     

  v12 là vận tốc của người so với thuyền

 v23 là vận tốc của thuyền so với mặt nước biển.

+  Khi vuông góc: v13=v122+v232=102+12=10,05km/s 


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận