Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

  • 3148 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Saccarozơ có khả năng tham gia bao nhiêu phản ứng trong các phản ứng sau: thuỷ phân, tráng bạc, tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng, tác dụng với nước brom? 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

- Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi.

⇒ Saccarozơ có phản ứng thủy phân và phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

- Do phân tử saccazozơ không có nhóm chức – CHO nên không có phản ứng tráng bạc, không làm mất màu nước brom, không tác dụng Cu(OH)2 trong môi trường kiềm đun nóng.


Câu 4:

Cho các este: vinyl axetat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat, vinyl benzoat. Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) là 

Xem đáp án

Đáp án B

Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) là: etyl axetat, isoamyl axetat, anlyl axetat


Câu 5:

Phát biểu sai là 

Xem đáp án

Đáp án D

D sai phân tử gluxit có thể chứa nhóm chức xeton như fructozơ


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận