Trắc nghiệm Các nguyên lí của nhiệt động lực học có đáp án (Thông hiểu, vân dụng cao)

  • 1570 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 4:

Người ta cung cấp nhiệt lượng cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm và nội năng của chất khí tăng 0,5 J. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh là 20 N. Nhiệt lượng đã cung cấp cho chất khí là

Xem đáp án

+ Độ lớn của công chất khí thực hiện để thắng lực ma sát:

A=Fs=20.0,05=1J

+ Do chất khí nhận nhiệt và thực hiện công nên: A < 0.

⇒ Nhiệt lượng đã cung cấp cho chất khí là:

Q=ΔUA=0,51=1,5J

Đáp án: A


Câu 5:

Để xác định nhiệt độ của một lò nung, người ta đưa vào trong lò một miếng sắt có khối lượng 50g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả nó vào một nhiệt lượng kế chứa 900g nước ở nhiệt độ 170C. Khi đó nhiệt độ của nước tăng lên đến 230C, biết nhiệt dung riêng của sắt là 478J/kg.K, của nước là 4180J/kg.K. Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của nhiệt lượng kế. Nhiệt độ của lò xấp xỉ bằng:

Xem đáp án

Gọi t1 - nhiệt độ của lò nung (cũng chính là nhiệt độ ban đầu của miếng sắt khi rút từ lò nung ra), t2 - nhiệt độ ban đầu của nước, t - nhiệt độ khi cân bằng

Ta có:

+ Nhiệt lượng do sắt tỏa ra: Q1= m1c1t1 t

+ Nhiệt lượng do nước thu vào: Q2= m2c2t  t2

Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có:

Q1=Q2m1c1t1 t = m2c2t  t20,05.478t1 23=0,9.418023 17t1 9670C

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận