Trắc nghiệm Chuyển động thẳng biến đổi đều có đáp án (Vận dụng cao)

  • 2360 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một vật nhỏ bắt đầu trượt chậm dần đều lên một đường dốc. Thời gian nó trượt lên cho tới khi dừng lại mất 10s. Thời gian nó trượt được 14 đoạn đường cuối trước khi dừng lại là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

+ Vận tốc của vật khi dừng lại: vd = 0 m/s

Vận tốc ban đầu của vật: v0

Vận tốc khi bắt đầu trượt  quãng đường cuối là v

Gọi s là quãng đường vật đi được

+ Áp dụng công thức liên hệ ta có:

2as=vd2v02 (1) và 2as4=vd2v2 (2)

(1)2as=0v02a=v022s

(2)0v2=2as4v2=2v022ss4=v024v=v02

+ Mặt khác, ta có:

a=vv0Δt=vdvΔt'0v010=0v02Δt'v010=v02Δt'Δt'=102=5s


Câu 2:

Lúc 7 h, hai ôtô bắt đầu khởi hành từ hai điểm A, B cách nhau 2400 m, chuyển động nhanh dần đều và ngược chiều nhau. ôtô đi từ A có gia tốc 1 m/s2, còn ôtô từ B có gia tốc 2 m/s2. Chọn chiều dương hướng từ A đến B, gốc thời gian lúc 7 h. Xác định vị trí hai xe gặp nhau:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

+ Phương trình chuyển động của hai ô tô lúc này là:

A:x1=12t2B:x2=2400t2

+ Khi hai xe gặp nhau: x1=x212t2=2400t2t=40s

Vậy vị trí hai xe gặp cách A một khoảng: x=x1(t=40s)=12.402=800m


Câu 3:

Hai xe khởi hành cùng lúc từ hai nơi A, B và chuyển động thẳng ngược chiều nhau. Xe từ A lên dốc chậm dần đều với vận tốc đầu v1 = 72km/h và gia tốc a. Xe từ B xuống dốc nhanh dần đều với vận tốc đầu v2 = 54km/h và gia tốc bằng gia tốc của xe từ A. Biết AB = 157,5km. Hai xe gặp nhau sau bao lâu kể từ thời điểm ban đầu?

Xem đáp án

Đáp án B

Chọn gốc tọa độ tại A, gốc thời gian là lúc 2 xe bắt đầu chuyển động, chiều dương là chiều từ A đến B

Ta có:

+ Phương trình tọa độ của mỗi xe:

- Xe tại A: x1=72tat22

- Xe tại B: x2=157,554tat22

+ Hai xe gặp nhau khi:

x1=x272tat22=157,554tat22126t=157,5t=1,25h

⇒ Hai xe gặp nhau sau 1,25h = 1h15′ kể từ thời điểm ban đầu


Câu 5:

Một xe ôtô đi từ Ba La vào trung tâm Hà Nội có đồ thị v - t như hình vẽ:

Quãng đường mà ôtô đi được là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

+ Trên đoạn A→B xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc: a1=vBvAΔt=102020=0,5m/s2

Quãng đường vật đi được: s1=20t0,25t2=20.200,25.202=300m

+ Trên đoạn B→C xe chuyển động thẳng đều với vận tốc v=10m/s

Quãng đường vật đi được: s2=vt=10.30=300m

+ Trên đoạn C→D xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc: a3=01013050=0,125m/s2

Quãng đường vật đi được: s3=10t0,0625t2=10.800,0625.802=400m

Vậy quãng đường mà ôtô đi được là: s=s1+s2+s3=300+300+400=1000m


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận