Trắc nghiệm Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt có đáp án (Nhận biết)

  • 1734 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số:

Xem đáp án

Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông sốV (thể tích), p (áp suất) và T (nhiệt độ tuyệt đối).

Đáp án: D


Câu 2:

Chọn phương án đúng. 

Xem đáp án

A- đúng

B, C, D - sai vì:

     + Áp suất không đổi: Quá trình đẳng áp

     + Thể tích không đổi: Quá trình đẳng tích

     + Nhiệt độ không đổi: Quá trình đẳng nhiệt

Đáp án: A


Câu 3:

Quá trình đẳng nhiệt là: 

Xem đáp án

Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi.

Đáp án: C


Câu 4:

Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong một đơn vị thể tích 

Xem đáp án

Ta có:

+ Số phân tử trong một đơn vị thể tích: n=NV với N - số phân tử, V - thể tích

+ Khi nén khí đẳng nhiệt (T=h/s): Theo định luật Bôilơ - Mariốt, ta có: p~1V

Ta suy ra: p~n=NV

=>Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong một đơn vị thể tích tăng tỉ lệ thuận với áp suất

Đáp án: A


Câu 5:

Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, thể tích của lượng khí 

Xem đáp án

Ta có: Định luật Bôilơ - Mariốt:

Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

p~1VpV=h/s

Hay nói cách khác thể tích của khí tỉ lệ nghịch với áp suất khí

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận